University of Wisconsin Oshkosh

Kent Sorensen

Recruitment Officer

ROTC
800 Algoma BLVD
Oshkosh, WI 54901

Phone: (920) 424-3417
Email: sorensek@uwosh.edu